W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest BUTIKZOO - AGATA NOWAK (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Diamentowa 4, 62-002 Suchy Las. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Diamentowa 4, 62-002 Suchy Las lub drogą e-mailową pod adresem: agata.nowak@butikzoo.pl.

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Przetwarzanie odbywa się w celu wystawienia faktury oraz płatności.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator przekaże dane osobowe na podstawie przepisów prawa organom kontrolnym, w przypadku kontroli organom skarbowym.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora tak długo jak określają to przepisy prawa, do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w przypadku, gdy czas przechowywania danych nie został określony przez przepisy szczegółowe lub niezwłocznie po zakończeniu korzystania z usług Administratora.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.